اهداف توسعه پايدار در ساخت و ساز

1- مقدمه:
جهت ادامه رشد جمعيت و توسعه اقتصادي در جهان، حمايت از ساخت و ساز امري حياتي و واجب است. اما صنعت ساخت و ساز به اندازه كافي براي كاهش اثرات زيست محيطي جهت رسيدن به توسعه پايدار نمي تواند اقدام كند. توسعه يپايداردر جوامع امروز به يكمبحث مهم در ميانتصميمگيرندگانو سياستگذاران در حركت به سوي محيط زيستي سالم تر، اجتماعي پيشرفته تر و اقتصادي توسعه يافته تر بدل شده است. اين صنعت، در ميان صنايع موجود با اين مفهوم، به ويژه مقوله ي زيستمحيطي بيشتر درگير است وباعث تخريب هاي شديدي در محيط زيست نيز شده است. براي تغيير اين وضعيت پژوهش هاي ملي و بين المللي و تلاش هاي آموزشي هماهنگ لازم است. استفاده از روش ها و ابزار استاندارد براي طراحي سازگار با محيط زيست و همچنين گنجاندن آخرين روش ها و ابزارهاي ساخت و ساز سازگار با محيط زيست در آموزش و پرورش و آموزش مهندسان جهت كم كردن اثرات مضر ساخت و ساز بر محيط زيست براي رسيدن به توسعه پايدار بسيار مفيد است. اما در عين حال لازم است كه توسعه پايدار و اصول اساسي آن تعريف گردد و اهداف ساخت و ساز بر مبناي توسعه پايدار به عنوان هدف تعريف گردد.دراين مقاله در ابتدا دستور كار پژوهشي و آموزشي جهت كم كردن اثرات زيست محيطي ساخت و ساز براي رسيدن به توسعه پايدار بيان مي گردد و اصول اساسي آن در صنعت ساخت و ساز بيان شده و در انتها تغييرات صنعت ساختمان بر مبناي توسعه پايدار و اهداف توسعه پايدار تشريح مي شود.

جهان در قرن 20با 1.6ميليارد نفر جمعيت آغاز شد. اما در قرن 21اين جمعيت به 6ميليارد نفر رسيده است. اين افزايش فوق العاده در جمعيت باعث تغييرات غيرقابل تحمل در محيط زيست طبيعي شده است. بشر امروزي در اثر بر هم زدن توازن زندگي،فاصله گرفتن از طبيعت و ارزشهاي انساني،عدم توجه به فاكتورهاي محيطي و بومي،رفتار سلطه جويانه واستفاده ابزاري از طبيعت به بحراني عظيم گرفتار شده است و خود را در مواجهه با آينده اي مبهم و خطرزا ميبيند اين امر سبب شكل گيري تدريجي رويكردي به نام توسعه پايدارشده است. توسعه پايدار ارائه راه حلهاي پايدار مقابل الگوهاي سنتي كالبدي، اجتماعي،اقتصادي توسعه را شامل ميگرددكه بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي منابع طبيعي،تخريب اكوسيستم ها، رواج بي عدالتي،آلودگي،افزايش بيرويه جمعيت و پائين آمدن كيفيت زندگي انسانها جلوگيري كند. در واقع شرايط جامع پايداري زماني فراهم ميشود كه مجموعه اي از پايداري زيستمحيطي با هدف تعادل اكولوژيك،پايداري اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي، پايداري اجتماعي با هدف عدالت اجتماعي و پايداري كالبدي با هدف تعادل مورفولوژيك ايجادشود. در حاليكه بحث هاي زيادي در مورد راه براي رسيدن به پيشرفت بدون كاهش كيفيت محيطزيست و كيفيت زندگي وجود دارد، اما "توسعه پايدار"هنوز هم يك هدف دست نيافتني مي باشد و به صورت كامل محقق نشده است. صنعت ساخت و ساز، به عنوان يكي از بزرگترين و مهم ترين صنايع به ارائه زيرساختهايي براي بهبود شرايط مردم مي پردازد ولي در عين حال يكي از بزرگترين آلوده كنندگان محيط زيست، نمي تواندتا زمانيكه اهداف توسعه پايدار به طور كامل شناخته نشده اند و ابزارهاي مناسبي براي رسيدن به آنها تحقق نيافته است منتظر بماند. يك رويكردپيشگيرانه براي كاهش بار اثرات مضر زيست محيطي در حالي كه به حفظ رشد پايدار كمك كند ، تحقيق و آموزش درباره پيش فرض هاي مورد نياز است . وهدف هاي ناشي از تحول ساختمان بر مبناي توسعه پايدار نيز بايد شناسايي گرد.
2 . مسائل مربوط به تحقيقات
موضوعات مختلف تحقيقات زيستمحيطي دهه ها براي صنعت A / E / C مهم بوده است: حفاظت از انرژي،كيفيت هواي داخل ساختمان، سر و صدا، و غيره .با توجه به پيشرفت بخش هاي ديگرصنعتي و دادن خدمات مناسب به مشتريان، مجموعه جديد و گسترده اي از مسائل پژوهشي جهت سازگاري اين صنايع با محيط زيست در حال انجام است. همانطور كه بيان شد صنعت ساخت و ساز به عنوان يكي از صنايع بزرگ ، همگام با صنايع شيميايي ، خودرو، برق ، الكترونيك و غيره بايد جهت كم كردن اثرات زيست محيطي و رسيدن به توسعه پايدار اقدامات اساسي انجام دهد. اما اين تحقيقات صنعت ساخت و ساز بايد در چه راستايي باشند؟
چارچوبهاي تحقيقي اين صنعت جهت سازگاري با محيط زيست در زير آورده شده است.
•ديدگاه سيستم: به ساخت و ساز بدون توجه به محيط اطراف خود و به صورت ايزوله نمي توان نگاه كرد در حقيقت زنجيره تامين براي ساخت و ساز عملا شامل كل اقتصاد است . به عنوان مثال ساخت و ساز نميتواند بدون انرژي،خدمات، تجزيه و تحليل زيست محيطي عمل كند . تجزيه و تحليل زيست محيطي ساخت و ساز شامل تجزيه و تحليل زيست محيطي از انرژي مربوطه و به عنوان بخش ديگري از اقتصاد است.
•نگاه از ديدگاه طول عمر پروژه.
زيرساخت هاي مناسب بايد از ديدگاه طول عمر پروژه مشاهده شود. به عنوان مثال، تصميمات طراحي در آغاز يك پروژه ، اثرات طولاني مدت برروي بهره برداري و نگهداري خواهد داشت. بنابراين بايد هزينه هاي زيست محيطي طول عمر پروژه با تصميمات درست مديريت شود.
•جلوگيري از آلودگي.
بازسازي محيط زيست به طور معمول پر هزينه تر از پيشگيري از آلودگي است. مهندسان، معماران، مهندسان ساخت و ساز عمران و مديران نقش مهمي در تعيين ميزان بارگذاري زيست محيطي ناشي از زيرساختهاي ساخته شده خواهند داشت.
•دوام طراحي محصولات ساخت و ساز.
استفاده از محصولات با كيفيت تر، باعث كاهش ساخت وساز وطولاني تر شدن عمر سازه مي گردد. در اينجا يك سري سوال مطرح مي شود مثلا محصولات بايد براي چه مدت طراحي شوند؟چگونه ما نرخ منسوخ شدن محصولات را بايد پيش بيني كنيم؟دوره برنامه ريزي براي تجزيه و تحليل اقتصادي از محصولات ساخت و ساز چقدر است؟
•مصالح ساختماني.
استفاده از مصالح ساختماني مناسب باعث ذخيره شدن هر چه بيشتر انرژي ميشود. مواد ساخت و ساز قبل از استفاده بايد تجزيه و تحليل شوند و مناسب ترين آنها انتخاب شود. به عنوان مثال كدام گزينه كمترين ورودي منابع و توليد گازهاي گلخانه اي رابراي محيط زيست دارد؟ وچه ميزان مواد زائد در طول عمر مفيد خود توليد مي كند؟ آيا مصالح قابليت استفاده مجدد و بازيافت را دارد؟
•فرآيندهاي ساخت و ساز.
در محل فرآيندهاي ساخت و ساز انرژي،ذرات و پيامدهاي انتشارشيميايي منتشر مي شوند. تحقيقات براي تعيين كميت و رتبه بندي اين آلاينده ها، و ايجاد تاثيرآنها بر محيط زيست و كارگران ساخت و ساز مورد نيازاست.
•ماشين آلات ساخت و ساز.
در حاليكه مقامات محيط زيست تنظيم تاريخ و زمان آخرين پي پي ام در گازهاي خروجي از خودروهاي شخصي را كنترل مي كنند اما در مورد ماشين آلات ساخت و ساز ، آزمايشات و بررسي ها ي ميزان آلاينده ها در حال حاضر تحت بررسي و آزمايش است. سوالاتي كه در اينجا مطرح است اين است كه ميزان توليدگازهاي     گلخانه اي چه ميزان است؟ در جهت كاهش ميزان آلاينده ها چه ميزان هزينه بايد صرف گردد؟
•طراحي ساخت و ساز.
ارتباط پيامدهاي زيست محيطي با انتخاب مواد، طراحي،مكان امكانات، روش ساخت و ساز، و غيره انتخاب شود؟ چگونه طرح هاي ساخت و ساز با سه گانه (مهندسي،اقتصاد، محيطزيست) بايد بهينه سازي شود؟
عمليات تعمير و نگهداري.
پيامدهاي زيستمحيطي R & M چيست؟تصميمگيري براي استفاده از تجهيزات خاص چگونه است و چطور بايد آنها را اندازه گيري كنيم؟ چگونه فرايند R & M براي به حداقل رساندن ميزان بار زيستمحيطي ما را كمك  مي كند؟
•تخريب زيستگاه.
چگونه تخريب زيستگاه هاي موجودات را در محل ساخت و ساز بايد اندازه گرفت؟مسائل پژوهش با توجه به مقياس، از تنوع و تعدد زيادي برخوردارند كه توجه به آنها بسيار مهم بوده و استفاده از آنهاجهت كم كردن اثرات زيست محيطي ساخت و ساز و ايجاد توسعه پايدار كمك زيادي مي كند.

.مسائل آموزشي
مهندسي ساخت و ساز سنتي و آموزش و پرورش، بر اساس مديريت در ارائه آموزش و حفظ بالاترين استانداردها در مهندسي،ايمني و كيفيت زيرساخت ساخته شده است و روي دست يابي به پايين ترين هزينه هاي اقتصادي ممكن متمركز گرديده است. در عمل در سايتهاي ساخت و ساز جهت مراقبت از نگراني هاي زيست محيطي و به طور غير سازمان دهي شده قوانين و مقرراتي جهت كم كردن در هزينه ها شاهد هستيم كه به دليل نداستن و كم اهميت فرض شدن توسط افراد كمتر رعايت مي شود . مهندسي ساخت و ساز و مديريت آموزش و پرورش بايد در يك روش سيستماتيك به تركيب مسائل زيست محيطي با ساخت و ساز به دانش آموزان بپردازد.اهداف آموزش و پرورش در ساخت و ساز سازگار با محيطزيست به شرح زير است:
•با اين تصور كه مسائل زيستمحيطي به طور فزايندهاي درساخت و ساز مهم است علاوه بر علم مهندسي و ابعاد اقتصادي در فعاليتهاي ساخت و ساز اثرات بزرگ زيستمحيطي به هر دانشجوي عمران آموزش داده شود.
•آموزش دانش آموزان در رشته مهندسي ساخت و ساز و مديريت زيست محيطي، روش عملي و ابزار لازم براي كاهش اثرات زيستمحيطي طرح ساخت و ساز ارائه گردد.
•سازماندهي دوره هاي آموزش مداوم براي مهندسي ساخت و ساز و مديريت زيست محيطي دوره ها و سمينارهايي جهت نشان دادن آخرين تحولات در ساخت و ساز سازگار با محيط زيست ارائه گردد.
اين اهداف را ميتوان به انجام رساند با توجه به اينكه:
•در دوره هاي برگزار شده ، مسايل زيست محيطي نيز آموزش داده شود
•دوره هاي جديدكه برروي ساخت و ساز سازگار با محيطزيست متمركز است ارائه گردد
•طرح هاي پژوهشي تشويق و مشاوره كارشناسي و كارشناسي ارشد براي مهندسان عمران ارائه گردد.
براي دانشجويان مقطع كارشناسي ، پروژه هاي كلاس (فرد يا گروه) ومطالعات مستقل مناسب است.
•دانش آموزان بايد تشويق شوند كه در پروژه هاي تحقيقاتي ساخت و ساز كه بيشتر روي محيط زيست متمركز است شركت كنند.
همانطوركه بيان شد درباره اقدامات لازم به عنوان زير بنا براي رسيدن به توسعه پايدار در ساخت وساز توسط فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي بحث شد و چارچوبي براي آن بيان گرديد. اما سوالي كه مطرح است اين است كه مفهوم و اصول اساسي و اهداف توسعه پايدار در صنعت ساخت و ساز چيست ؟
در ادامه درباره اين سوالات بحث مي گردد .
.مفهوم توسعه پايدار معني لغوي توسع هپايدار  sustainمي باشدوهمچنين درفارسي به معناي ,حيات ,زنده نگهداشتن,ادامه مستمر است و آنچه كه ميتواند در آينده تداوم داشته باشد .يك ايده و اصطلاح بسـيار گســترده اســت كــه معانــي متفاوت و بســياري دارد و درنتيجــه فراواني اين معانــي ،واكنش هــاي مختلف صاحب نظر انرا بــر مي انگيزاند                                                                                    .مفهــوم توســعه پايــدار ،يك نوع تــلاش براي تركيــب مفاهيم درحال رشــد حوزه اي از موضوعــات محيطي باموضوعات اجتماعي-اقتصادي ميباشــد                        
.مفهومتوســعه پايدار يك تغيير مهم در فهم رابطه انســان وطبيعت و انســانها با يكديگر ميباشــد                 .اين مســأله با ديدگاه دو قرن گذشــته انســان كه بر پايه جدايي موضوعات محيطي و اجتماعــي و اقتصادي شــكل گرفته بود در تضاد اســت.               
.دردوقرن گذشــته ، محيــط به طور عمده به عنــوان يك موضوع خارجي نســبت به بشــر ، تلقي ميشده اســت و در نتيجه براي به صورت اســتفاده و استثمار انسان ، مشــكلات محلي اساسا محلي ديده ميشــدند .در اين ديدگاه، ارتباط انســان و محيط ، به صورت غلبه انســان بر طبيعت درك ميشــد و باور داشتند كــه دانش و فن آوري بشــر ميتواند بر تمــام موانع محيطي و طبيعــي فايق آيد                                            .اين ديدگاه مرتبط با توســعه ســرمايه داري و انقــلاب صنعتي و علم م در نمي باشــد .همانطوركهبيكنيكــيازپايهگــذارانعلممــدرن،آنرامطرحميكنــد :جهانبرايبشــرساختهميشــودونهبشــربرايجهان.مديريــتمحيطــيبرپايهمديريــتمنابعطبيعيبــودكــهتصديقميكرد،بشــرنيازبــهمنابعطبيعــيداردواينمنابعميبايســتبهجاياســتفادهســريعوبدونبرنامه،مديريتشــوندتاحداكثراستفادهدرســاليانطولانيازآنهامقدورباشــد. .همچنينعلماقتصادبرموضوعارتباطانســانورشــداقتصاديحاكمگردد،كهدرنتيجهآگاهيوتوسلبهآنافزايــشتوليدات،بهعنواناولويــت،تعريفميگردد .ايننگرش،كليديبودبرايايجادرفاهدرزندگيبشــروازطريقرشــداقتصادي،فقروتهيدســتيميتوانســتمغلوبگردد .مفهومتوســعهپايــدار،حاصلرشــدآگاهــيازپيوندهايجهانــي،مابينمشــكلاتمحيطــيدرحالرشــد،موضوعاتاجتماعي،اقتصــادي،فقرونابرابــريونگرانيهادربارهيكموضوعاتآيندهسالمبرايبشرميباشد .توسعهپايدار،قويامحيطــي،اجتماعــيواقتصــاديرابــههــمپيونــدميدهــد .كهاززمانكنفرانسسازمانمللباعنوانتوسعهومحيطدرســال1992ميلاديدرريوبرگزارشــد،عنوان»توسعه«،يكــيازحســاسترينومهمتريــنكلمــاتدرمباحثاتشــدهاســت .درپشــتاينعنــوان،مفاهيميواقــعشــدهاند .ازيــكطــرف،تــلاشدرجهــتحلمســائلمحيطي،علــومطبيعــياكولوژيكيونگرانيدربــارهحفاظتطبيعت،وازســوييديگر،مشــكلاتفقروفلاكتجهانسوم .توســعهپايــدار،دركميســيون اســتراتژيحفاظــتجهانكهتوســطاتحاديهبينالملليبرايحفاظتطبيعتدرســال1980ميلاديتشكيلشــدهبود،مدونگرديد .بهعلاوه،بااينموضوعتوســطكميتهجهانيتوسعهومحيطعناوينآيندهمشتركما،درسال1987ميلاديوحفظزميندرســال1991ميلادي،نيزمطرحگشــتهاست .درسال1978ميلادي،كميتهجهانيتوســعهومحيط،آيندهمشتركماراگزارشكردكهالبتهبهعنوانگزارشبروندتلندنيزشــناختهميشــود .اينگزارشيكتعريفجامعازتوسعهپايدارارائهداد .بنابرايــنباتوجــهبهگزارشبروندتلند :بشــريتتواناييتوســعهپايــداريراداردتــاتضمينكندكــهنيازهايحالرابــدونبهخطــرافتــادنتوانايينســلهايآيندهبــرايتأميننيازهايشــان،فراهمنمايد
.اصول اساسي توسعه پايداردر ساخت و سازدراستفادهازتوسعهپايدارجهتبهبودكيفيتبهترزندگيتوجهويژهايشدهاستواصولاساسيتوسعهپايدارشاملسهبعدزيراستبعداجتماعيساختيكمحيطكهبتواندنيازهايمردمرادرهرشرايطيفراهمكند .خانههايمقرونبهصرفهوسالم،خدماتدسترسيوامكاناتتفريحي،بهطوريكههمهمردمبتوانندباكيفيتخوباززندگيلذتببريد.ابعاداقتصاديايجادكيفيتبالامحيطكهمنجربهتوسعهمكانهايمناسبيجهتاشتغالوافزايشبهرهوريشودكهاينمحيطهابانيازهايدرحالتغييراقتصادپرجنبوجوشسازگارباشدوهمچنينبتواندباچرخهحملونقلنيزبهطورمناسبيمتصلشود.ابعادمحيطزيستبراياستفادهازموادواتخاذاشكالطراحيوساختوسازازمنابعموثراستفادهشودطوريكهمواردزيرراپوششدهد،بهحداقلرساندنضايعاتوآلودگي،حفظوافزايشتنوعزيستيوايجاديكمحيطسالماست.اصلفراگيرايناستكهجوامعمحلي،كارگران،وكاربرانساختمانبايددرتوسعهوپسازاسكاندرفرآيندهايبازخورددرگيرشوندوبهايجادمحيطهاييكهبتوانندباعثرشدزندگيخودوجامعهشوندكمككنند .ايناصولبايددرتماممراحلازجملهانتخابسايت،طراحيتوسعه،تامينمواد،تماممراحلزنجيرهتامين،درطولساختوساز،اسكان،تعميرونگهداريوتخريب /تغييراتاعمالشود.6.اهداف توسعه پايدار- زمينوساختمانهاهدف :بهحداكثررساندناستفادهموثراززمينوساختمانبهمنظوركمكبهيكمحيطباكيفيتبالاپروژههايساختوسازيكطيفگستردهايازاثراترادربرميگيرند .اثراتبررويمحيطزيستمنطقهساختهشده،مصرفانرژي،حملونقل،اكوسيستم،شرايطاجتماعيمردم،فضايسبزوتفريحوسرگرمينيزاثردارد .بنابراينتصميمگيريدرموردمحلوارزيابياوليهازسايتاساساپايداريدرتوسعهجديدراتحتتاثيرقرارميدهد. توسعهپايدارمستلزمآناستكهمطالعاتدقيقيبرزمينانجامشود .ارائهمناطقباكيفيتبالاوايجادفضايسبزبراياوقاتفراغت،تفريحوسرگرميوتمدداعصابدرحاليكهنيازبهحملونقل .بهحداقلرساندهشودوهمچنيندرنظرگرفتنتاثيرتحولاتجديددرحياتوحشوتنوعزيستيضرورياست.
طراحيباكيفيتهدف :مشاركتمثبتجهتايجاديكمحيطباكيفيتبالا.عمرمفيداكثرساختمانهايجديدچنددههاست .بنابراينطراحيمناسب،درنظرگرفتندوام،فرموسازگاريهرساختارجديد،بامحيطدرونجامعهبسيارمهماست .باترويجطراحيخوببااستفادهازموادباكيفيتبالاكهسازگاربامحيطزيستمنطقهاستتوسعهدهندگانميتوانندبهمنازلارزشبيشتريدهند .طراحيباكيفيتخوبنيزميتواندبهطورقابلتوجهيكاهشسطحجرموجنايتوترسازجرموجنايترافراهمكند.-انرژيهدف :بهحداكثررساندنتامينانرژيپايدارواستفادهبهينهازانرژيازطريقطراحيوبهرهبرداريبهتر،مصرفانرژيميتواندبهطورچشمگيريكاهشيابد .صرفهجوييدرپولانجامگيردوانتشارگازهايگلخانهايماننددياكسيدكربن (CO2) كهعلتاصليتغييراتآبوهوايياستنيزكاهشيابد .كاهشدراستفادهازسوختهايفسيلينيزميتواندباتركيبفنآوريهايپايدارتامينانرژيماننداستفادههمزمانبرقوحرارت (CHP) وبااستفادهازمنابعانرژيتجديدپذيرانجامپذيرد. -مديريتموادزائدهدف :بهحداقلرساندنضايعاتوافزايشبازيافتدرطولساختوسازوزمانبهرهبرداريازپروژههااستراتژيدولتازساختوسازپايدارايجاديكزندگيباكيفيتبهتربرايشهرونداناست .همچنينبهعنوانيكاقدامكليديبرايصنعتساختوسازوحركتروبهجلوايجادحداقلزبالهاست.-منابعآبهدف :حفظمنابعآبوبهحداقلرساندنآسيبپذيريخطرسيلباقراردادنفشارزياديبراكوسيستمرودخانهوآبهايزيرزمينيدردهههايگذشتهمقاديرزياديآباستخراجشدهاستكهتاثيرآنخشكساليوياحتيسيلدرمنطقهاستكههركدامهزينههايهنگفتوقابلتوجهيرابهصاحبانخانهوكسبوكاردرمناطقآسيبديدهتحميلميكند .بااقداماتطراحيسادهميتوانمنابعآبراحفظوصرفهجوييزياديدرپولوكاهشخطرابتلابهسيلرابوجودآورد.- آلودگيهدف :بهحداقلرساندنآلايندهتوليدگازهايگلخانهايبهآب،هواوخاكوبهحداقلرساندنسروصداوآلودگينوريتوسعهجديدميتواندزمينآلودهراقادربهترميمخودكنداماهمچنينميتوانديكمنبعآلودگينيزباشد .روندساختوسازميتواندسروصدا،گردوغبار،آلودگيهواوآبراايجادكندبهمحيطزيستآسيببرساندوباعثمزاحمتبرايكسانيكهدراطرافسايتزندگيميكنندشود .درسال2000،آژانسمحيطزيستثبت483حوادثآلودگيناشيازفعاليتهايساختوسازرادرانگلستانگزارشكرد.-موادهدف :بهحداكثررساندناستفادهازموادازمنابعمحليوپايدارانتخابموادساختوسازاثراتبالقوهگستردهايازنظرحملونقل،آلودگي،وانتشاركربنبررويپايداريدارد .اماپايداريميتواندتاحدزياديتوسطانتخابمصالحبامشخصاتدقيقومناسبافزايشپيداكند .استفادهازبرخيازپلاستيكها،رنگوموادشيمياييممكناستبهمشكلاتسلامتيبرايكسانيكهباساختمانسروكاردارندوياساكنآنجاهستندبوجودآورد .همچنيناستفادهازموادمحليمنابعبهعنوانمثالسنگهايمحلي،علاوهبراينكهباعثافزايشدرآمدافرادمحليميشودكاهشاثراتحملونقلرانيزدرپيدارد.
هطوركلياستفادهازمواديباطولعمرونگهداريكموكيفيتبالابسيارمطلوبميباشد .درتماممواردتعادلبايدبينعواملكشيدهشود،بهعنوانمثالاستفادهازآلومينيومبهدليلنگهداريكم،عمرطولانيوقابليتبازيافتباوجودداشتنقيمتبالامناسباست.-تنوعزيستيهدف :حفظوافزايشتنوعزيستيگونههايموجوددرمنطقهاست.
. نتيجه گيريتوسعهپايداربهمفهومحركتبرمحورانسان-محيطاستوتوسعهامكاناتاقتصاديباتوجهبهملاحظاتمحيطيوعدالتاجتماعيراموردتوجهقرارميدهد .توسعهپايدارپسازمشكلاتايجادشدهازتوسعهصرفااقتصاديپسازجنگجهانيمطرحگرديد .جاييكهتوسعهبيرويهباعثاختلافاتطبقاتيومشكلاتزيستمحيطيعديدهايشدهومسيرتوسعهبهابعادمحيطيواجتماعيكمترازاقتصاديبهادادهبود .باتوسعهروزانهشهريشدنزندگيبشر و افزايش ساخت و ساز در شهرها مفاهيممربوطبهتوسعهپايداربهاينحيطهواردگرديدوتوسعهپايدارمحصولنگاههايجديدبهعدالتاجتماعي,فضاييومحيطينسبتبهشهراست .شهرهادرسال2020جمعيتيمعادل75درصدكلجهانرادرعينيدرخودجايخواهنددادكهتقريبا2درصدازفضايشهريرادراختياردارند .بنابرايناينتراكمعجيبوبيسابقهجمعيتونيازعموميبهجذبمنابعاساسيمنجربهبهرهبرداريهايغيرطبيعيازمنابعمحليواستثمارمنابعهمسايگيخواهدشد .آثاراينتوسعهباپسماندهايغيرقابلپيشبينيبهجايماندهازشهرهاادامهداشتهوآلودگيهاوبيماريهاوگونههايزندگيحاشيهايجديدمحصولاينتوسعهخواهدبود.تحول صنعت ساخت و ساز بر مبناي توسعه پايدار هدفي است كه دسترسي به آن تلاشي همه جانبه مي طلبد. جهت دستيابي به اين مهم ، روش هايي پيشنهاد گرديد از جمله تحقيقات پژوهشي و پيدا كردن راه حل هايي جهت سازگار كردن هر چه بيشتر صنعت ساختمان با محيط زيست و همچنين دادن آموزش هاي لازم به دانش آموزان به عنوان آينده سازان جامعه و برگزاري همايش ها و آشنا كردن مهندسان ساخت و ساز با آخرين تحولات صنعت ساخت و ساز در راستاي توسعه پايدار . همچنين تحولات و هدف هاي صنعت ساختمان بر مبناي توسعه پايدار عبارت است اززمينوساختمانها، طراحيباكيفيت، انرژي، مديريتموادزائد ، منابعآب،آلودگي، مواد، تنوعزيستي