شرکت ساختمانی فرخا ،در زمینه های زیر در صورت داشتن صلاحیت های لازم اقدام به جذب همکار مینماید :


کارشناس ساختمان
کارشناس برق
کارشناس مکانیک
کارشناس کنترل پروژه
حسابدار
...