شرکت ساختمانی فرخا ،در زمینه های زیر در صورت داشتن صلاحیت های لازم اقدام به جذب همکار مینماید:
ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات
اجاره ماشین آلات
اجرای عملیات خاکی
آرماتوربندی
 نماچینی
 بتن ریزی
 قالب بندی
داربست بندی
...