جدول شاخص ها و حوادث چند پروژه اخیر شرکت ساختمانی فرخا

با توجه به اهمیت شاخص ایمنی افراد در سایت کاری ، ارائه گزارشات ایمنی و حوادث در پروژه های ساختمانی با مقیاس بزرگ دارای اهمیت ویژه و کاربرد بالایی میباشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.