اصول ایمنی داربست بندی - شرکت ساختمانی فرخا

مقدمه : محيط کار از چهار جزء ، انسان ، تجهیزات، مواد ومحیط تشكيل شده است. با توجه به ماهیت فعالیت های این شرکت که عمدتا در زمینه عملیات ساختمانی نیروگاهی میباشد و انجام بسیاری از فعالیت ها در ارتفاع و شرایطی که نیاز به برپا کردن داربست دارد ، ایمنی داربست بندی در این مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار است.  مهمترین مسئله در یك محيط کار ایجاد یك محيط …
ادامه مطلب